TRỞ LẠITRỞ LẠI
Next
Chia sẻ Chia sẻ Facebook Chia sẻ Gmail
Back
Next

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bền Vững
Nông Lâm Nghiệp Việt Nam (NLNVN)

- Mã số doanh nghiệp : 180126542
- Tổng giám đốc Cao Thị Thu Trang 
- Địa chỉ trụ sở 

: 57/21B Cách Mạng Tháng Tám, P.An Thới,
  Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ 
- Vốn điều lệ 

: 3.410.000.000.000 VNĐ
  (Ba ngàn bốn trăm mười tỷ đồng) 

 

1. Phó tổng GĐ trực thuộc công ty (gồm có 25 Phó Tổng giám đốc)

- Bổ nhiệm 25 Phó Tổng GĐ trực thuộc công ty. Các Phó Tổng GĐ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo sự phân công của Tổng giám đốc.
- Các Phó Tổng GĐ được phân công nhiệm vụ phụ trách điều hành các Phòng, Ban theo chuyên môn như sau: Phòng Dự án, Phòng Thẩm định dự án, Phòng Sản xuất, Phòng Kinh doanh và Phòng Từ thiện.
- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các phòng, ban và báo cáo về Hội sở công ty mỗi tháng 1 lần.


2. Phó tổng giám đốc phụ trách miền: (gồm có 12 thành viên)

- Bổ nhiệm 12 Phó tổng giám đốc phụ trách 3 miền Bắc, Trung và Nam ( mỗi miền 4 Phó tổng giám đốc phụ trách).
- Các Phó tổng giám đốc phụ trách miền phải báo các tình hình hoạt động của miền mình phụ trách về công ty mỗi tháng một lần.


3. Thành lập 5 Phòng chức năng tại 3 miền Bắc, Trung và Nam: (gồm có 6 người x 5 phòng x 3 miền = 90 người)

- Mỗi miền Bắc Trung Nam thành lập 5 phòng chức năng bao gồm: Phòng Dự án, Phòng Thẩm định dự án, Phòng Sản xuất, Phòng Kinh doanh và Phòng Từ thiện. Mỗi phòng có 6 người: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 1 kế toán và 2 nhân viên.
- Các trưởng phòng phải theo dõi tình hình hoạt động của phòng do mình quản lý và phải thường xuyên báo cáo với các phó tổng giám đốc phụ trách chuyên môn.


4. Các Phó tổng GĐ phụ trách các Tỉnh, Thành phố: (Gồm 63 thành viên)

- Bổ nhiệm 63 Phó tổng Giám đốc phụ trách 63 tỉnh, thành phố.
- Các Phó tổng GĐ phụ trách Tỉnh, Thành phố phải thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của các Chi nhánh do mình quản lý về công ty mỗi tháng một lần.


5. Thành lập 3 chi nhánh tại 3 miền Bắc Trung Nam.

-Mỗi chi nhánh có 6 người, gồm: 1 Giám đốc chi nhánh, 2 Phó GĐ chi nhánh, 1 kế toán và 2 nhân viên.

Tổng cộng: 6 thành viên x 3 miền = 18 thành viên
- Mỗi chi nhánh thành lập 5 Ban trực thuộc, bao gồm các Ban như sau: Ban Dự án, Ban Thẩm định dự án, Ban Sản xuất, Ban Kinh doanh và Ban Từ thiện. Mỗi Ban có 6 người, gồm: 1 Trưởng ban, 2 Phó ban, 1 Kế toán và 2 nhân viên.
Tổng cộng: 6 thành viên/1 ban x 5 ban x 3 miền= 90 thành viên.


6. Thành lập 63 Văn phòng đại diện (VPĐD) tại 63 Tỉnh thành phố trên cả nước.

- Mỗi VPĐD có 6 người gồm: 1 Trưởng Văn phòng đại diện , 2 Phó Văn phòng đại diện , 1 kế toán và 2 nhân viên.
(6 thành viên/VPĐD x 63 tỉnh thành = 378 thành viên)
- Mỗi Văn phòng đại diện thành lập 5 Ban trực thuộc, bao gồm các Ban như sau: Ban Dự án, Ban Thẩm định dự án, Ban Sản xuất, Ban Kinh doanh và Ban Từ thiện. Mỗi Ban có 6 người, gồm: 1 trưởng ban, 2 phó ban, 1 kế toán và 2 nhân viên.
Tổng cộng: 6 thành viên/1 ban x 5 ban x 63 tỉnh thành = 1890 thành viên.