TRỞ LẠITRỞ LẠI
Back Next
Chia sẻ Chia sẻ Facebook Chia sẻ Gmail
Back
Next

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng
Và Phát Triển Hiển Vinh (PTHV)
- Mã số doanh nghiệp

- Chủ tích Hội đồng quản trị

- Tổng Giám Đốc

- Địa chỉ trụ sở

- Vốn điều lệ


 

: 4200709312

: Cao Văn Xứng

: Nguyễn Anh Tài

: 68 Phan Đình Phùng, Phường Xương Huân,
  TP Nha Trang, Khánh Hòa

: 3.427.198.000.000 VNĐ (Ba ngàn bốn trăm
hai mươi bảy tỷ một trăm chín mươi tám triệu đồng)